UAVision Nordic AB
Hjärt-Lungräddning och Första Hjälpen

Hjärt-Lungräddning och Första hjälpenI Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:07 "Första hjälpen och krisstöd" beskrivs de åtgärder som ska vidtas på en arbetsplats vid olycksfall och akut sjukdom, för att rädda liv genom att upprätthålla livsviktiga funktioner. När Arbetsmiljöverket skriver om första hjälpen avser man:


  • De hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling. 
  • De åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl.
  • De åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård. 


Personalen på er arbetsplats måste t ex kunna ge hjärt-lungräddning, stoppa en blödning eller assistera en kollega som fått något i ögat. Vi måste även kunna rutiner kring hur vi larmar adekvat hjälp och övat dessa rutiner.


Besök Arbetsmiljöverkets webbplats för fullständig och senaste information. I de allmänna råden om tillämpning finns bra hjälp och information om hur man ska agera. Några viktiga punkter ur lagstiftningen nämns nedan:


Beredskap och rutiner

På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd

som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. 


Kunskaper i första hjälpen

Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas

tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen tillgängliga på arbetsstället.

Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.


Utrustning för första hjälpen

Vid alla arbetsställen skall i tillräcklig omfattning finnas utrustning förförsta hjälpen. Utrustningen skall vara anpassad efter riskerna i verksamheten. Den skall vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt. Där det finns risk för att ämne som kan ge ögonskada kan stänka eller på annat sätt komma in i ögat, och där omedelbar ögonspolning behövs för att hindra skada, skall anordning för ögonspolning finnas i omedelbar närhet.
Om våra utbildningar i HLR och Första Hjälpen


På våra utbildningar i HLR och Första hjälpen får du lära dig att agera om din kollega sätter i halsen på lunchen, skär sig på kartongkniven, häller kaffe på sig vid 3-kaffet eller plötsligt livlöst faller ihop. Efter dessa utbildningenarna vet du hur du ska tänka, prioritera och agera när du träffar på en allvarligt sjuk person på arbetsplatsen eller i hemmet. 


Kontakta oss för offert


Vad säger lagen om första hjälpen?


Här hittar du föreskrifter och broschyrer:


Föreskriften ”Första hjälpen och krisstöd” (AFS 1999:7)
Föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:01)
Informationsbroschyren ”Första hjälpen och krisstöd” (ADI 534)