UAVision Nordic AB
Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt Brandskyddsarbete

SBA


I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd.


Den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Detta regleras i 2 kap. 2 § LSO.


Systematiskt brandskyddsarbete

I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3) står, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor, att det är skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.


Enligt det allmänna rådet bör det inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal.


Om vår utbildning i SBA


Vi bedriver vår utbildning i SBA med en kort lärarledd utbildning och därefter som workshop. Det gör att vi får alla i företaget engagerade i ert SBA och att alla får samma tänk. Vi har upptäkt att för att få ett riktigt bra och effektivt brandskyddsarbete är det viktigt att få med alla på tåget.


Kontakta oss för offert


Vad säger lagen om SBA?


Lagen om "Skydd mot olyckor” (LSO 2003:778)
Föreskriften ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:01)